Loading...

Покана за обучение на 14-17.12.2018 г

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Изтегли...

Информационна среща на 10.12.2018г.

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Изтегли...

Покана за информационна среща на 29 и 30.11.2018 г.

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020",

Изтегли...

Обява конкурс външни оценители (1)

Обявата и документитем необходими за кандидастване, може да намерите в прикачения архив

Изтегли...

Прессъобщение

Във връзка с текущото проучване апелираме за вашето съдействие за събиране на обективна и актуална информация, която можете да ни предоставите чрез попълване на анкетни карти

Изтегли...

Обява конкурс външни оценители

Обява и документи

Изтегли...

Покана за конференция на 7.11.2018 г

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на конференция по СВОМР. КОНФЕРЕНЦИЯТА ще се проведе в с. Бръшлен, община Сливо поле на 07.11.2018г. от 10.00 ч. в Туристически информационен център - с. Бръшлен. ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! За контакти: Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

Изтегли...

Коментари по Обществено обсъждане по Мярка 4.1

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Изтегли...

Коментари по Обществено обсъждане по Мярка 4.2

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Изтегли...

Коментари по Обществено обсъждане по Мярка 7.2

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Изтегли...

Коментари по Обществено обсъждане по Мярка 7.6

С П Р А В К А за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Изтегли...

Покана за общо събрание на 28.11.2018г

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 28.11.2018г. от 17.30 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д 1. Обсъждане на насоки за кандидастване по мярка 19.2 - СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“ по ОПИК и ОПОС. 2. Индикативен график за 2019 год. 3. Обсъждане и вземане на Решение за определяне на представители сред членовете на Общото събрание, които да участват като оценители в КППП по следните мерки от ПРСР – Мярка 6.4, Мярка 7.5, Мярка 21, съгласно МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР. 4. Вземане на решение за промяна в одобрената Стратегията за ВОМР, поради законодателни промени – отпадане на Наредби № 9, 12 и 20 на МЗХГ и нови указания на УО. 5. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“, след сключване на споразумението от РД-50 58/ 25.07.2018год. 6. Освобождаване на членове на Общото събрание. 7. Приемане на членове на Общото събрание. 8. Разни. Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място. Дата: 26.10.2018г. ПРЕДСЕДАТЕЛ гр.Тутракан МИГ „Тутракан –Сливо поле„ /д-р Димитър Стефанов /

Изтегли...

Покана за обучение на 2-5.11.2018 г.

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две двудневни обучения на КВО и УС, относно оценка на проектни предложения. ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В: • гр. Сливо поле – на 02 и 03.11.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет; • гр. Тутракан – на 04 и 05.11.2018г. от 10:00 ч. в зала на офис „МИГ Тутракан-Сливо поле“, ул. „Трансмариска“ № 10, ет. 2 ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! За контакти: Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

Изтегли...

Обществено обсъждане Насоки по мярка 4.1

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 18.10.2018г. до 27.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов За да изтеглите докуметацията по мярката натиснете върху бутона ИЗТЕГЛИ.

Изтегли...

Обществено обсъждане Насоки по мярка 4.2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 18.10.2018г. до 27.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов За да изтеглите докуметацията по мярката натиснете върху бутона ИЗТЕГЛИ.

Изтегли...

Обществено обсъждане Насоки по мярка 7.2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 18.10.2018г. до 27.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов За да изтеглите докуметацията по мярката натиснете върху бутона ИЗТЕГЛИ.

Изтегли...

Обществено обсъждане Насоки по мярка 7.6

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 18.10.2018г. до 27.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов За да изтеглите докуметацията по мярката натиснете върху бутона ИЗТЕГЛИ.

Изтегли...

Покана за обучение на 12-15.10.2018 г.

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две двудневни обучения на КВО и УС, относно прилагането на СВОМР. ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В: • гр. Тутракан – на 12 и 13.10.2018г. от 10:00 ч. в зала на офис „МИГ Тутракан-Сливо поле“, ул. „Трансмариска“ № 10, ет. 2 • гр. Сливо поле – на 14 и 15.10.2018г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет; ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! За контакти: Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

Изтегли...

Обществено обсъждане на Насоки по мярка 6.4 от ПРСР

ОБЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”; финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 26.09.2018г. до 05.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов

Изтегли...

Обществено обсъждане на Насоки по мярка 7.5 от ПРСР

ОБЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 26.09.2018г. до 05.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов

Изтегли...

Обществено обсъждане на Насоки по мярка 21 от ПРСР

ОБЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. МИГ Тутракан – Сливо поле публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения МИГ Тутракан – Сливо поле: – Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Тутракан – Сливо поле. В срок от 26.09.2018г. до 05.10.2018 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg или на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 10, етаж 2. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на насоките ще бъде публикуван в раздел „Приеми”, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов

Изтегли...

ПОКАНА за работна среща

П О К А Н А Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020". Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” ВИ КАНИ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ СРЕЩИ: гр. Тутракан – на 18.09.2018г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан; гр. Сливо поле – на 19.09.2018г. от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет; ВАШЕТО УЧАСТИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! За контакти: Шенел Хасанова – експерт по прилагане на СВОМР, тел. 0877/13 61 11

Изтегли...

Обява за обществено обсъждане на промени в стратегията на „МИГ Тутракан - Сливо поле“ поради промяна в националното законодателство

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тутракан и Сливо поле, одобрено Споразумение № РД № 50-58/ 25.07.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. С промените се цели да се осигури съответствие с променената приложима национална нормативна уредба. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложената по-долу таблица, в която се дава и точната обосновка за налагащата се промяна. Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) могат да се изпращат до 17:00 ч. на 10.09.2018 г. (включително) на следната електронна поща: mig_tutrakan.slivopole.@abv.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word". ПРЕДСЕДАТЕЛ УС: /п/ Д-р Димитър Стефанов

Изтегли...

Покана за свикване на Общо събрание 16.08.2018г

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СНЦ „МИГ ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 17.09.2018г . от 17.30 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан.

Изтегли...

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 30.07.2018г. от 17.00 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31.

Изтегли...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ (2)

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 18.06.2018г. от 17.30 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния Д Н Е В Е Н Р Е Д 1. Освобождаване на членове на Управителен съвет. 2. Приемане на членове на Управителен съвет. 3. Приемане на годишен доклад за дейността на МИГ за 2017г. 4. Приемане на финансов отчет на МИГ за 2017г. 5. Информация относно събрания членски внос. 6. Вземане на решение за участие на МИГ в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, с права на пълноправен член в Асоциацията; 7. Избор на представител на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” в Общото събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“; 8. Разни.

Изтегли...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ (1)

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

Изтегли...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 16.08.2017г. от 17.00 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 ...

Изтегли...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

каним ви да вземете участие в организираната среща за обсъждане на промените в Стратегията за ВОМР за територията на общините Тутракан и Сливо поле, която ще се състои на 10 август от 17:30 в заседателната зала на община Тутракан

Изтегли...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 15.05.2017г. от 17.30 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31

Изтегли...

ПОКАНА за свикване на общо събрание 28.02.2017

На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 28.02.2017г. от 16.00 часа в заседателна зала на общински съвет на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 20 ...

Изтегли...

ПОКАНА за участие в срещи на 13 февруари 2017

КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ в информационни конференции – Дейност 1.4 от одобрения бюджет на Договор№РД-50-98/17.08.2016г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Конференциите ще се проведат на 13 февруари 2017 ...

Изтегли...

ПОКАНА за свикване на общо събрание 13.02.2017

На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на 13.02.2017г. от 17.00 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан ...

Изтегли...

ПОКАНА за участие в срещи на 1 февруари 2017

ПОКАНА Участие в срещи, свързани с обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР за територията на общини Тутракан и Сливо поле и представяне на възможности за кандидатстване с проекти към нея. Събитията ще се проведат както следва: На 01.02.2017г. от 11.00ч. в заседателната зала на община Тутракан. На 01.02.2017г. от 14.00ч. в заседателната зала на община Сливо поле.

Изтегли...

УВЕДОМЯВАНЕ за отложени мероприятия

В изпълнение на чл.14 т.3 от ДБФП № РД 50-98 от 17.08.2016 г. Ви уведомяваме, че поради тежките зимни условия и затворени пътища в област Силистра, планираните мероприятия за 9, 10 и 11 Януари се отлагат /виж документа за подробности/

Изтегли...

ОБЯВА по дейности 4.3, 2.2, 2.1

По дейност 4.3. Провеждане на три информационни срещи, свързани с консултиране на местната общност за подготовка на СВОМР; По дейност 2.2. Провеждане на две обучения на местни лидери; По дейност 2.1. Провеждане на обучение на екипа на МИГ

Изтегли...

ОБЯВА по мярка 19.1

Сдружение „Местна инициативна група Източна Дунавска Елиа“ стартира информационна кампания в изпълнение на проект, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Изтегли...

ОБЯВА по дейност 4.1

По дейност 4.1. Работни срещи, свързани с консултиране за подготовка на СВОМР

Изтегли...