Мярка 19.1

СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“, чрез новите интервенции в СВОМР 2021 – 2027 се дават нови възможности на бизнеса

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

Възможности за подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка [...]

Информационни кампании по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Съгласно сключен Административен договор № РД 50-87/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за [...]