Month
ноември 2018

Открит прием за проектни предложения по Мярка 6.4 от СВОМР на МИГ Тутракан– Сливо поле

МИГ „Тутракан – Сливо поле“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански [...]

Прессъобщение

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата [...]