Month
февруари 2019

Стартира оценката на проекти по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейност”

На 04.02.2019г. приключи приемът на проектни предложения по  Процедура №BG06RDNP001-19.140, СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието [...]