Month
юни 2019

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ отваря прием по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от [...]