Month
септември 2019

Приключи оценката на проектни предложения от Първи прием по ОПИК „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

На 08.07.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения в рамките на Първи прием по  Процедура BG16RFOP002-2.042 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ по ОПИС [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ провежда проучвания, с цел събиране на информация за извършване на анализи на територията

До местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле, Уважаеми граждани, заинтересовани страни и жители на територията на „МИГ Тутракан – [...]