Month
април 2020

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа нови три административни договора по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

През изминалата седмица бяха подписани нови три административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията [...]