ОПОС

Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, Процедура №BG16M1OP002-3.029 (Приключил)


Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, Процедура №BG16M1OP002-3.009 (Приключил)

Първи прием – удължен


Първи прием