ОПИК

Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.115

Първи прием (приключил)


Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.074

Първи прием (приключил)


„МИГ Тутракан-Сливо поле“ Мярка ОПИК 1  „Капацитет за растеж на МСП“, BG16RFOP002-2.042,

(Приключила)