Обществени поръчки

[ПРИКЛЮЧИЛА]„ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕМЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2019г.“

В съответствие с чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, СНЦ МИГ Тутракан-Сливо поле, открива процедура за възлагане на поръчка за услуга с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година


Информация за сключен договор


[ОТТЕГЛЕНА]„ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕМЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2019г.“

В съответствие с чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, СНЦ МИГ Тутракан-Сливо поле, открива процедура за възлагане на поръчка за доставка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година


[ПРЕКРАТЕНА]„ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕМЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2019г.“

В съответствие с чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, СНЦ МИГ Тутракан-Сливо поле, открива процедура за възлагане на поръчка за доставка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година