Мярка 6.4

Списъци от приключила работа на КППП по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”,
Процедура BG06RDNP001-19.140


Втори прием


Първи прием