Мярка 7.5


Списъци от приключила работа на КППП по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.142