Мярка 6.4

Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

Процедура №BG06RDNP001-19.696

Първи прием (отворен)


Процедура №BG06RDNP001-19.140

Четвърти прием (приключил)


Трети прием (приключил)


Втори прием (Приключил)


Първи прием (Приключил)