Мярка 7.5

Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Процедура №BG06RDNP001-19.697

Първи прием (Отворен)


Процедура №BG06RDNP001-19.618

Първи прием (Приключил)


Процедура №BG06RDNP001-19.484

Трети прием (Приключил)


Втори прием (Приключил)


Първи прием (Приключил)


Процедура №BG06RDNP001-19.142

Втори прием (Приключил)


Първи прием (Приключил)