Пазарни консултации

Изготвяне и разпространение на информационни материали на територията на СНЦ „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле“ във връзка с прилагане подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020

(Публикувано на 13.07.2022 год.)


Организиране и провеждане на фестивал: Панаир на традициите – МИГ Тутракан – Сливо поле със слоган „Рецептите на баба с нов живот“


Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „Занаяти, обичаи, традиции от поколения на покления на територията на МИГ Тутракан Сливо поле“


Предпечатна подготовка, дизайн, отпечатване и доставка на книга: „Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле