Мярка 4.1

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, BG06RDNP001-19.695

Трети прием (Отворен)


Втори прием (Приключил)


Първи прием (Приключил)


Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, BG06RDNP001-19.306

Трети прием (Приключил)

Втори прием (Приключил)


Първи прием (Приключил)