Мярка 4.2

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

Процедура №BG06RDNP001-19.527

Първи прием – удължен прием (приключил)


Процедура №BG06RDNP001-19.305

Втори прием (приключил)


Първи прием (приключил)