Мярка 7.6

Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“,

Процедура №BG06RDNP001-19.252

Първи прием (приключил)