За СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“

ПРОЕКТ
По подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″ Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-58/25.07.2018 г.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ изпълнява  проект, финансиран по под-мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″.

Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле обхваща територията на Общините Тутракан и Сливо поле с общ брой населени места – 26 и общ брой 24 097 жители. МИГ Тутракан – Сливо поле разработва Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“(СВОМР), която се изпълнява на територията на две области – Силистра и Русе. Стратегията е с многофондово финансиране и се подкрепя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските районни (ЕЗФРСР), чрез ПРСР 2014-2020 г.; Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейски социален фонд (ЕСФ) ОПИК 2014-2020 г. и ОПОС 2014-2020 г.

Стратегическа цел на СВОМР е Интегрирано и устойчиво развитие на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ на основата конкурентноспособна икономика, привлекателна жизнена среда, валоризирано и съхранено природно и културно-историческо наследство.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейски социален фонд възлиза на 5 213 482,00лв., като срока на изпълнение е до 30.09.2023 г.