Мярка 21


Списъци от приключила работа на КППП по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“. Процедура №BG06RDNP001-19.141