Стартира Първи прием на проектни предложения по Мярка 6.4 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 29.11.2021г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Четвърти прием по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански [...]

Едноденвно обучение за екипа и членовете на КВО на тема „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“

На 02.12.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките [...]

МЗХГ публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от [...]

„Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ чрез иновации“, който СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

Във връзка с проекта „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ чрез иновации“, който СНЦ „МИГ [...]

Конференция по проект „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ чрез иновации“

Във връзка с проекта „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ чрез иновации“, който СНЦ „МИГ [...]

Удължаване на срока по Първи прием на проектни предложения по Мярка 4.2 от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

На 19.07.2021г. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ стартира Първи прием по Мярка 4.2 „ Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти [...]

Одобрени са резултатите от неофициално заседание на Съвета на ЕС за земеделие

Предвижда се увеличаване на финансирането за воденото от общностите местно развитие Министерският съвет одобри резултатите от неофициалното заседание на Съвета на Европейския съюз [...]