Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Местна инициативна група Тутракан – сливо поле“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН [...]

Община Тутракан подписа Административен договор Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, №BG16M1OP002-3.029

Проектното предложение предвижда изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно [...]

Стартира прием по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, Процедура №BG06RDNP001-19.494.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на [...]

Стартира Трети прием по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на [...]

Подмярка 4.1 отваря на 2 април Вижте кой ще има предимство и кои инвестиции ще са с приоритет:

Министерството на земеделието публикува проекта на насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Според информацията в ИСУН индикативната дата на обявяване [...]

Земеделските производители ще имат възможност да получат подкрепа по 50 схеми и интервенции в новата ОСП

Земеделските производители ще имат възможност да получат подкрепа по 50 схеми и мерки в новата Общо селскостопанска политика (ОСП). Това заяви Мария Христова, [...]

По подмерките 4.1 и 4.2 ще участват фирми с над 3-годишна история, като съфинансирането се вдига от 35 до 85 процента

За да кандидатствате по подмерките 4.1 за „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ през тази година, [...]

Министерството на туризма обявява обществена поръчка за насърчаване на заетостта на екскурзоводите и планинските водачи

Министерството на туризма обявява обществена поръчка, с която се цели да се подпомогнат екскурзоводите и планинските водачи, инициирайки заетост чрез професионалните организации, в [...]