П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ подписа нови три административни договора по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

През изминалата седмица бяха подписани нови три административни договора между Министерството на икономиката, СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” и бенефициенти от територията [...]