ОПИК


Списъци от приключила работа на КППП по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, Процедура №BG06RDNP001-19.115, (Първи краен срок)Списъци от приключила работа на КППП по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, Процедура №BG06RDNP001-19.042, (Втори краен срок)Списъци от приключила работа на КППП по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, Процедура №BG06RDNP001-19.042, (Първи краен срок)