Обяви

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка [...]

Министерството на земеделието организира срещи с производители на плодове и зеленчуци

Министерството на земеделието организира срещи с производители от сектор „Плодове и зеленчуци“, съвместно с областните дирекции „Земеделие“. Целта е стопаните да бъдат запознати [...]

Отворен прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, BG06RDNP001-19.697, Първи прием

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Първи прием по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в [...]