Обяви

СНЦ „МИГ Тутракан -Сливо поле“ провежда проучване на тема: „Занаяти, обичаи, традиции от поколения на поколения на територията на МИГ Тутракан -Сливо поле“.

Уважаеми дами и господа, -представители на местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле; -участници в СНЦ „МИГ Тутракан -Сливо поле“; [...]

Проучване на тема : Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на“ МИГ Тутракан – Сливо поле“.

Изисквания към Анализ 2: Проучване на тема : Минало, настояще и бъдеще в традициите на свободната борба на територията на“ МИГ Тутракан – [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе еднодневни обучения за местни лидери, свързани с подготовка и разписване на проекти по ПРСР 2014-2020

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/22.01.2016г. и сключено Споразумение № РД-50-58/25.07.2018г. за изпълнение на СВОМР, Ви уведомяваме, че СНЦ [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе еднодневни информационни срещи за отчитане на проекти по ПРСР, ОПОС и ОПИК за местни лидери

На основание чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1/22.01.2016г. и сключено Споразумение № РД-50-58/25.07.2018г. за изпълнение на СВОМР, Ви уведомяваме, че СНЦ [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе обучения, свързани с подготовка и разписване на проекти по ПРСР – 02-05 юли

В периода 02-05.07.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе четири информационни срещи, свързани с писане и отчитане на проекти по ПРСР, ОПИС и ОПИК за месни лидери – 29 и 30 юни

В периода 29-30.06.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе информационни срещи, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по ПРСР, ОПИС и ОПИК за месни лидери – 12 юни

На 12.06.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе две еднодневни обучения за екипа КВО и УС на МИГ, на тема „Прилагане на Стратегията за местно развитие” – 27 и 28 май

В периода 27-28.05.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в [...]