Регистър на подадените проектни предложения към СВОМР

Регистър на приетите проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“,
Процедура BG06RDNP001-19.305 (след Първи краен срок)


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“,
Процедура BG06RDNP001-19.306 (след Първи краен срок)


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“, Процедура №BG06RDNP001-19.141 (след Втори краен срок)


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, Процедура №BG06RDNP001-19.042, (след Втори краен срок)

Резултатите от оценката на проектните предложения от КППП могат да бъдат разгледани в раздел Приеми/Оценителни комисии/ОПИК


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, Процедура №BG06RDNP001-19.042, (след Първи краен срок)

Резултатите от оценката на проектните предложения от КППП могат да бъдат разгледани в раздел Приеми/Оценителни комисии/ОПИК


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“, Процедура №BG06RDNP001-19.141 (след Първи краен срок)

Резултатите от оценката на проектните предложения от КППП могат да бъдат разгледани в раздел Приеми/Оценителни комисии/ПРСР/Мярка 21


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.142

Резултатите от оценката на проектните предложения от КППП могат да бъдат разгледани в раздел Приеми/Оценителни комисии/ПРСР/Мярка 7.5


Регистър на приетите проектни предложения по Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”,
Процедура BG06RDNP001-19.140

Резултатите от оценката на проектните предложения от КППП могат да бъдат разгледани в раздел Приеми/Оценителни комисии/ПРСР/Мярка 6.4