Новини

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ отваря прием по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от [...]

Приключи оценката на проекти по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

На 10.05.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения по  Процедура №BG06RDNP001-19.142, на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, по Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване [...]