Новини

Приключи оценката на проекти по ОПИК „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

На 08.07.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения по  Процедура BG16RFOP002-2.042 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ по ОПИС – „МИГ Тутракан – Сливо [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ провежда проучвания, с цел събиране на информация за извършване на анализи на територията

До местната общност на територията на общините Тутракан и Сливо поле, Уважаеми граждани, заинтересовани страни и жители на територията на „МИГ Тутракан – [...]

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ отваря прием по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от [...]