Новини

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност „Местна инициативна група Тутракан – сливо поле“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН [...]

Община Тутракан подписа Административен договор Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, №BG16M1OP002-3.029

Проектното предложение предвижда изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно [...]

Стартира прием по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, Процедура №BG06RDNP001-19.494.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на [...]