Основни цели

Сдружение „МИГ Тутракан-Сливо поле“ е сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност регистрирано Решение по ф.д № 8/2010г. на Силистренски окръжен съд.
Основните цели на СДРУЖЕНИЕТО са:
• Подпомагане развитието на селските райони;
• Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода ВОМР/ЛИДЕР на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;
• Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване на селските райони;
• Подпомагане развитието на селските райони в сферите на: подобряване на конкурентоспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
• Стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони чрез развиване на целева и иновативна политика в селските райони;
• Спомагане за развитието на неземеделски икономически дейности, включително туризъм в селските райони;
• Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в съответствие с нуждите на местното население /общност/;
• Подпомагане, активизиране и разширяване на транс-националното взаимодействие чрез участие в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
• Насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни групи в други селски райони на страната;
• Предприемане на действия и инициативи за засилване на местната идентичност на селските райони;
• Спомагане за развитието на между общинското сътрудничество;
• Съдействане за увеличаване на местния капацитет и знания на района;
• Предприемане на действия и политики, свързани с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.
• Предприемане на действия и инициативи за разширяване на достъпа до алтернативни /допълнителни/ доходи за местните жители;
• Подобряване на конкурентоспособността на типични и уникални местни продукти;
• Увеличаване на възможностите за подобряване участието и организацията на местната общност с цел по-добро развитие на селските райони;
• Мотивиране участието на местните лица в развитието на района, за гарантиране изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
• Помощ на изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
• Повишаване цялостната атрактивност и привлекателност на селските райони като място за достоен и интересен живот и работа.

За постигане на своите цели Сдружението използва всички средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.