GDPR – Защита на лични данни

Политика за защита на личните данни

Декларация за поверителност

Какво е GDPR

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.


Какво разбираме под лични данни?

Всяка информация, която може да доведе до идентифицирането пряко или непряко на лице са лични данни. Такива са име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на лицето и др.

Чувствителните лични данни включват расова/етническа принадлежност, политически възгледи, генетични и биометрични данни, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на човека и др.


Защо са ни необходими?

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” събира лични данни само ако Вие ни ги предоставите по собствено желание, което е пряко свързано с осъществяването на исканата от Вас услуга. Предоставянето на Вашите лични данни на трето лице ще се извършва само в случаите, когато;

  • това е необходимо за постигането на поставената от Вас задача;
  • е получено изрично съгласие от Вас;
  • при законово разрешено искането от държавен орган.

От какви лични данни се нуждаем/Какви лични данни събираме?

Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на вашите данни. СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” с адрес на управление град Тутракан, улица Трансмариска 10, ет.2, следва високи стандарти за сигурност и поверителност, при обработването на личните Ви данни, прилагайки своята политика за защита на личните данни.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” е администратор / обработващ личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от Вас следните видове лични данни:

  • Идентификационни данни;
  • Специални финансови данни;
  • Състав на семейството;
  • Образование и обучение;

Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в рамките на сградния фонд на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”, намиращ се на територията на централно управление в гр.Тутракан, ул. Трансмариска 10, ет.2. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Европейския регламент за защита (ЕС 2016/679) както и според изискванията на международния стандарт за сигурност на информацията ISO/IEC 27001.

Ние не предоставяме достъп на трети страни до вашите лични данни, освен случаите, предвидени в приложимото законодателство на Република България.


 Колко дълго ги пазим?

Съгласно „Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции“, ние сме задължени да съхраняваме вашите данни за 5 години в съответствие с вътрешната ни нормативна уредба, а именно: „Процедура за съхранение и запазване“. След този период личните Ви данни ще бъдат необратимо унищожени освен в случаите, в които има друго законово изискване за съхранение, за по-дълъг срок.


Какви са вашите права?

Ако смятате, че обработваните от нас Ваши лични данни, са неточни или непълни, имате възможност да поискате достъп до тази информация, за да я коригирате или изтриете. Можете да попълните съответната форма, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни които обработваме.

В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителя по защита на данните (DPO) на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”, когото може да намерите на тел: 0878 216 111 или посредством e-mail mig_tutrakan.slivopole@abv.bg. Възможно е и да установите контакт посредством деловодството на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”. Служителят по защита на личните данни ще разгледа Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако все още смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).