Териториален обхват

МИГ Тутракан – Сливо поле по географско разположение се  намира в Североизточна България и граничи с общини от областите Силистра, Разград и Русе. Общата площ на територията е 725.17 кв. км., от които 448.35 кв.км. е площта на Община Тутракан и 276.82 кв.км. на Община Сливо поле. На север територията граничи посредством река Дунав с две Румънски общини – Гюргево и Олтеница. Границата на Община Сливо поле с река Дунав е 24 км. по протежение на реката, а на Община Тутракан е 31 км. Теренът е равнинен в по-голямата си част. Съгласно климатичното райониране на България територията попада в умереноконтиненталната климатична зона. Площта на населените места е както следва:

гр. Тутракан – 64,444 кв.км                     гр.Сливо поле  – 36,23 кв.км        

с.Антимово- 17,397 кв.км                         с.Бабово – 17,389 кв.км      

с. Белица – 33,937кв.км                              с.Борисово  – 29,653 кв.км  

с. Бреница – 17,212кв.км                           с.Бръшлен  – 24,831 кв.км   

с. Варненци -21,743 кв.км                         с.Голямо Враново -26,780 кв.км

с. Дунавец – 17,625кв.км                           с.Кошарна –  17,296 кв.км   

с. Нова Черна -49,471 кв.км                     с.Малко Враново -15,368 кв.км

с. Пожарево – 29,725 кв.км                       с.Ряхово – 55,009 кв.км      

с. Преславци- 14,434 кв.км                       с.Стамболово – 13,809 кв.к

с.Старо село –64,662 кв.км                      с.Черешово – 21,862 кв.км 

с.Сяново – 18,453 кв.км                              с.Юделник – 18, 592 кв.км  

с.Търновци – 16,687 кв.км

с.Царев дол – 11,842 кв.км

с.Цар Самуил – 41,961 кв.км  

с.Шуменци – 28,652 кв.км

На територията на МИГ Тутракан – Сливо поле има 2 /два/ града и 24 /двадесет и четири/ села. Общият брой на населените места в Община Тутракан е 15 /петнадесет/, от които 1 /един/ град и 14 /четиринадесет/ села, в Община Сливо поле броят на населените места е 11/единадесет/, от които 1 /един/  град и 10 /десет/ села, като всички населени места попадат на територията на МИГ. На територията има 2 /два/ административни центъра – гр.Тутракан и гр.Сливо поле. Община Тутракан е към Областна администрация Силистра, Община Сливо поле към Областна администрация Русе. И двете общини са към РИОКОЗ – Русе, както и към Басейнова  дирекция – Плевен. Общият брой на населението на територията на МИГ е 30 854 жители.

В хидрографско отношение територията съвпада към Дунавски регион за управление на водите.Най-значимият сладководен хидроресурс е река Дунав.

В инфраструктурно отношение двете общини Тутракан и Сливо поле се обслужват предимно от III-кл. /40 км/ и VI – кл. /108.82/ км пътна мрежа. Главен път Русе – Силистра преминава през гр.Сливо поле и гр.Тутракан. Железопътният транспорт се осъществява през ЖП гара Русе.Удобна връзка за пътуване до Румъния е мостът над река Дунав в гр.Русе.

Община Тутракан и Община Сливо поле работят съвместно по проучване и подготовка за прилагане на подхода ЛИДЕР от 2005г.