Мярка 7.2

Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия

Процедура № BG06RDNP001-19.619

Първи прием (Приключил)


Процедура № BG06RDNP001-19.251

Втори прием (Приключил)Първи прием (Приключил)