Author
webmaster

СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“, чрез новите интервенции в СВОМР 2021 – 2027 се дават нови възможности на бизнеса

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

Възможности за подобряването на качеството на живот за територията е важна цел на екипа на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“

                    С изпълнението на дейностите включени в проекта „Създаване на условия за надграждане на подхода ВОМР на територията на СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“,  [...]

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СВЪРЗАНА С ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка [...]

По Екосхемата за намаляване използването на пестициди се забранява използването на тотални хербициди

Ако сте решили да заявите подпомагане по Екосхема за намаляване използването на пестициди, задължително върху площите не трябва да прилагате продукти за растителна [...]