ОБЯВА по мярка 19.1

ПОКАНА Сдружение „Местна инициативна група Източна Дунавска Елиа“ стартира информационна кампания  в изпълнение на проект, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“на [...]

ОБЯВА по дейност 4.1

Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони [...]