Мярка 21

Старите къщи на Тутракан

В изпъление на проект „Старите къщи на Тутракан“, BG06RDNP001-19.141-0002, Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан [...]