Паметта и съвремието – историята на войната и съвременния човек

На 14 декември 2022 г. в изпълнение на проект на Фондация „Архегет“ с наименование „Паметта и съвремието – историята на войната и съвременния човек“ на стойност 18 479, 84 лева, административен договор № BG06RDNP001-19.494-0001-C01 по Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на територията на МИГ „Тутракан – Сливо поле“, бе открита изложба „Тутраканска епопея“

Изложба представя историческите събития по време на Първата световна война. Тя е допълнена от лекции и дискусии между местното население и публика в града и специалисти. Темата за Тутракан и Добруджа във войните за национално обединение е важна за патриотичното възпитание на подрастващото поколение и за развитие на съвременните музеоложки практики, особено в условията на конкуренция за привличане на внимание на публиките и пълноценното участие в индустрията на свободното време.

След нейното приключване, паната са дарени на Исторически музей – гр. Тутракан. Като допълнение към изложбата и организираните интерактивни лекции и дискусии, са организирани посещения на мемориалната гробница и до почистените от Исторически музей – гр. Тутракан фортове около селата Антимово и Пожарево.

Изложбата продължи две седмици бепосетена от над 120 жители и гости на общината.