Приключи оценката на проектни предложения от Първи прием по ОПИК „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“

На 08.07.2019г. приключи оценката на подадени проектни предложения в рамките на Първи прием по  Процедура BG16RFOP002-2.042 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ по ОПИС – „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, . Справка за проектните предложения по  Процедурата е публикувана в раздел Приеми/Оценителни комисии/ОПИК