Удължен е приемът на проектни предложения по Мярка 109 ОПОС от СВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ удължава приема по Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ в територията на „МИГ Тутракан-Сливо поле от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле” посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-3.009

Краен срок: 17.00ч. на 27.01.2020 година.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми/Мерки от СВОМР/ОПОС“.