Информационна среща за прилагането на подхода ВОМР – 5-6 Декември

Под ръководството на Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014-2020 г.“ на 5 и 6 Декември в гр.Стара Загора, се състоя информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР – представяне на напредъка, трудностите, дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода с представители на УО на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР. На стещата присъстваха представители на ДФЗ и ЦКЗ на МС. Засегнати бяха и въпроси относно допускани чести грешки при прилагането на подхода