Дневен ред на Общо събрание

ДНЕВЕН РЕД

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ”

  1. Приемане на Годишен отчет за дейността на МИГ за 2019г.
  2. Приемане на Годишен финансов отчет на МИГ за 2019г.
  3. Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на МИГ за 2020г.
  4. Информация относно събрания членски внос, вземане на решение за промяна на членския внос
  5. Индикативен график за 2020г.
  6. Вътрешни правила за прилагане на МИГ за мониторинг.
  7. Разни

Дата 20.12.2019г.

Гр.Тутракан