СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе четири информационни срещи, свързани с писане и отчитане на проекти по ПРСР, ОПИС и ОПИК за месни лидери – 29 и 30 юни

В периода 29-30.06.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020″, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан –Сливо поле” ще проведат информационни срещи, свързани с писане и отчитане на проекти по ПРСР, ОПИС и ОПИК за месни лидери

            Информационните срещи ще се проведат както следва:

29.06.2021

10:00 часа – в читалището на с.Цар Самуил, Община Тутракан

15:00 часа – в читалището на с.Ряахово, Община Сливо поле

30.06.2021

10:00 часа – в читалището на с.Варненци, Община Тутракан

15:00 часа – в читалището на с.Кошарна, Община Сливо поле

Заповядайте