СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ ще проведе обучения, свързани с подготовка и разписване на проекти по ПРСР – 02-05 юли

В периода 02-05.07.2021 г. във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020″, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан –Сливо поле” ще се проведат еднодневни обучения за лестни лидери, свързани с подготовка и разписване на проекти по ПРСР

            Информационните срещи ще се проведат както следва:

02 – 03.07.2021

10:00 часа – Зала на Общински съвет, гр.Сливо поле

04 – 05.07.2021

10:00 часа – Заседателна зала на община Тутракан, гр.Тутракан

Заповядайте