Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Тутракан Сливо поле“ – 30.08.2023 г.

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“, Управителният съвет кани всички свои членове на общо събрание, което ще се проведе на  30.08.2023 г. от 17.30 часа в заседателна зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Приемане на проекто-бюджет 2024 г.

2. Индикативна годишна работна програма 2024 г.

3. Напредък по изпълнение на СВОМР МИГ „Тутракан –Сливо поле“.

4. Освобождаване на членoве от ОС:

5. Приемане на нови членове в ОС:

6. Разни

Пояснение: При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.35, ал.2 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

Дата: 28.07.2023 г.

гр. Тутракан                                                         

     ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИГ „Тутракан –Сливо поле“

/д-р Димитър Стефанов /