РЕЗЮМЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ

Проект за Многофондова Стратегия за ВОМР 2023-2027г.

Административен договор РД 50-87/24.03.2023 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

             СНЦ „МИГ-Тутракан-Сливо поле“ приключи разработването на Проект за Многофондова Стратегия за ВОМР 2023-2027г.

Процесът на планиране и изпълнение на Многофондовата Стратегия за ВОМР търси баланса между различните аспекти на развитието (екологичен, териториален, икономически и социален) и между различните общности, социални групи, заинтересовани страни.

            След активно участие на местната общност, заинтересованите страни и местни лидери, стратегическия документ е финализиран и включва следните приоритети, мерки и бюджет за интервенции на територията на общините Тутракан и Сливо поле:

Дългосрочна визия: територията на МИГ Тутракан и Сливо поле, с устойчиви икономически, социални и екологични условия за живот и осигурено бъдеще за младите хора.

Стратегическа цел 1:

Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики, диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности.

Стратегическа цел 2:

Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот, добро управление и участие местната общност и на заинтересованите страни в развитието на територията.

Стратегическа цел 3:

Изграждане на интелигентни за преодоляване на местните предизвикателства посредством интелигентни решения, базирани на цифрови технологии, предложени от местната общност.

Специфични цели на Стратегията за ВОМР:

  • Подобряване на условията на живот на територията на МИГ;
  • Създаване на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие;
  • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности  за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности;
  • Подкрепа за въвеждането на иновации;
  • Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации в предприятията и насърчаване на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел подобряване на ресурсната ефективност;
  • Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи;
  • Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната  ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала  на културното наследство;
  • Приобщаващо образование и образователна  интеграция.
Код на мяркатаИме на мяркатаОбщо за периода на стратегията
лева
 Мерки, финансирани от СПРЗСР 20232027 г. (ЕЗФРСР) 
Интервенция МИГ1“ Инвестиции в земеделски стопанства“800 000
Интервенция МИГ2“Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“200 000
Интервенция МИГ3„Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони“800 000
Интервенция МИГ4„Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“2 000 000
Интервенция МИГ5„Запазване на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ“107 180
Интервенция МИГ6 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество“293 370
 Мерки, финансирани от ПРЧР 20212027 г. (ЕСФ+) 
Интервенция МИГ7„Активиране на дълготрайно неактивни лица, и насърчаване на самостоятелната заетост в социалната икономика“236 400
Интервенция МИГ8„Създаване на условия за адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за възрастните хора и остаряване в добро здраве“600 000
Интервенция МИГ9„Ефективна социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности като ромите“200 000
 Мерки, финансирани от ПКИП 20212027 г. (ЕФРР) 
Интервенция МИГ10„Подкрепа на предприятията на територията на МИГ за насърчаване на прехода към кръгова и ресурсо ефективна икономика и иновации за въвеждане на модерни технологии“1 564 640
 Мерки, финансирани от ПО 20212027 г. (ЕФРР, ЕСФ+) 
Интервенция МИГ11„Създаване на условия за по-добра образователната интеграция на деца и ученици от уязвими групи в малки населени места“977 900
 Мерки, финансирани от ПОС 20212027 г. (ЕФРР) 
Интервенция МИГ12„Повишаване на общественото съзнание за подобряване управлението на отпадъците на територията на МИГ“50 823,57
Интервенция МИГ13  „Подкрепа за опазване на биологичното разнообразие на територията на МИГ“67 202,73
Интервенция МИГ14 „Запазване на културното наследство на територията на МИГ и развитие на съпътстващи  туристически услуги“180 000
Интервенция МИГ15„Изготвяне и прилагане на стратегии за интелигентни селища“20 000
 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:9 564 366,30 лв.  

Местната общност на територията на МИГ Тутракан Сливо поле, ще реализира проекти , чрез който и  двете Общини Тутракан  и Сливо поле ще станат, едно по добро място за живот и сбъдване на мечти!