9 европейски възможности за финансиране на устойчиви практики

Отворените процедури са перфектна възможност за финансиране на учени и компании

                 Селскостопанският сектор получава силна подкрепа в борбата срещу предизвикателствата на новото време. Много от стопаните, принудени от променящите се климатични условия и пазари, започнаха да прилагат все по-устойчиви модели на отглеждане на своите култури, но и устойчиви практики в своите стопанства.

В този материал ви даваме информация за 9 европейски възможности за финансиране и подкрепа, фокусирани върху устойчивото развитие, въвеждането на иновации и насърчаването на новаторски практики в земеделието. 

1. Градско земеделие – Финансиране за обучение в размер на 5000 евро и търсене на партньори в размер на 7.500 евро 

https://www.vegepolys-valley.eu/

2. 15 000 или 50 000 евро за въвеждане на кръгови модели в предприятие. Сумите се отпускат за пилотни и демонстрационни дейности за прилагане на конкретни мерки за преход към устойчивост чрез внедряване на определени технологии, преминаване към кръгово производство на продукти, въвеждане на нови продукти, процеси и услуги. Проектите трябва да се фокусират върху прототипиране, пилотно тестване, внедряване на нови бизнес процеси, решения и системи.

https://up2circ.eu/opencalls/ 

3. Програмата NGI Enrichers подкрепя европейските изследователи и иноватори да прекарат 3-6 месеца в САЩ или Канада и да си сътрудничат с местни експерти за насърчаване на споделянето на знания и установяване на дългосрочно сътрудничество по технологии, услуги и стандарти.

https://enrichers.ngi.eu/ 

4. Инициативата за зелена финансова подкрепа ще предостави на малски и средни предприятия (МСП) финансови ваучери на стойност 3600 евро. Това финансиране е предназначено да подпомогне тези предприятия при договарянето на външни  услуги, които ще ги консултират с цел зелена трансформация.: https://www.silicon-europe.eu/

5. Проектът GENIOUS подкрея мисии за интернационализация в Африка, Азия, Северна и Латинска Америка. Всеки грант е на стойност €2,500. МСП могат да кандидатстват за множество грантове (иновации, интернационализация и обучение), стига общото финансиране да не надвишава 60 000 евро на кандидат.
https://ingenious-eurocluster.eu/

6. Между 40 и 80 МСП ще получат финансова подкрепа от еднократната сума с минимум финансиране от 2 000 евро – 4 000 евро за покриване на до 100% от допустимите разходи, свързани с обучението или консултацията. Предприятията могат да кандидатстват за трите различни схеми за еднократна сума до максимум 60 000 евро общо.

https://wateralliance.nl/

7. Финансиране на сътрудничество менду студенти и учени. До 1000 евро бруто на студент (еднократна сума), до 3000 евро бруто на екип за съвместно сътрудничество, като само студентите отговарят на условията за финансиране. Грантът поема общо 900 000 евро за подкрепа на 300 проекта.
 https://indusac.eu/

8. Финансовата подкрепа, предоставена чрез OSCARS, е отворена за изследователски инфраструктури, университети, институти, консорциуми, както и за отделни изследователи. Трети страни, получаващи финансова подкрепа, не подлежат на правилата за допустимост за финансиране, предвидени в член 23 „Юридически лица, допустими за финансиране“ от Регламент 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета от 28 април 2021 г. за създаване на Хоризонт Европа.Кандидат или партньори могат да кандидатстват за финансиране от минимум €100 000 до максимум €250 000 с продължителност на проект от 12 до 24 месеца.

https://oscars-project.eu/


9. Проектът Women TechEU има мисия да подпомогне стартиращи фирми, ръководени от жени.160 талантливи жени-предприемачи от целия Европейски съюз и асоциираните с Хоризонт Европа страни ще получат пряка подкрепа. С финансиране от 75 000 € (безвъзмездна помощ) и персонализирана програма за бизнес развитие, проектът ще проправи пътя за тези иноватори да бъдат подпомогнати в дълбоките технологични иновации в цяла Европа.