Отворен е Трети прием за проектни предложения по Мярка 4.1, Процедура №BG06RDNP001-19.695

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.695.

Начален срок: 01.07.2024 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения е до 16.09.2024 г. – 17.00 часа.

Документи по процедурата са налични в секция „Приеми“.