Обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР по дейност 4.4. от 1.02.2017г. – Сливо поле