Първи информационни срещи

Проведоха се първите информационни срещи по проект, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Изпълнението на проектните дейности стартира с информационна кампания по населените места от двете общини Тутракан и Сливо поле, като на 28 и 29 ноември бяха проведени срещи в селата Цар Самуил, Нова Черна, Белица, Голямо Враново, Ряхово и в гр. Сливо поле с участието на 147 жители.
На 30 ноември и 1 декември бяха проведени еднодневни информационни срещи в общинските центрове, на които присъстваха представители на различни заинтересовани групи, потенциални бенефициенти по разработваната стратегия за местно развитие по подхода ВОМР.
Широка информационна кампания и процеса на планиране чрез съгласуване и консултации със заинтересовани страни, в най голяма степен ще отговори на същностната характеристика на Подхода ВОМР/ЛИДЕР „отдолу – нагоре“ и ще доведе до изготвяне на стратегия за местно развитие, която да подпомогне: земеделски производители; признати организации на производителите; собственици на гори;лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите; общини; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ;читалища, регистрирани по Закона за читалищата; Местни поделения на вероизповеданията; малки и средни предприятия; доставчици на социални и здравни услуги и др.