Покана за свикване на Общо събрание на 07.03.2018г

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО  СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“

На основание чл.34, ал.1 от Устава на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ“,  Управителният съвет кани всички свои членове на  общо  събрание, което ще се проведе на  07.03.2018г.от 17.30 часа в заседателна  зала, ет.2 в сградата на Община Тутракан, находяща се на адрес: гр. Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 31 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване на членове на Управителен съвет.
  2. Приемане на членове на Управителен съвет.
  3. Разни.

Пояснение:Съгласно чл.35, ал.2 от Устава на сдружението ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и на същото място.

14.02.2018г.                               С уважение,

гр.Тутракан                               Д-р Димитър Стефанов

                                         Председател на СНЦ „МИГ Тутракан –Сливо поле”