Одобриха Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле”

Местна инициативна група „Тутракан – Сливо поле” води класацията на одобрените стратегии.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 приключи с оценката на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие, подадени на втората процедура за прием на  стратегии по подмярка 19.2 на мярка 19 „ВОМР”. В съответствие с изискванията на Постановление №161 на Министерски съвет проверката за административно съответствие и допустимост и техническа оценка на постъпилите заявления за одобрение е извършено от Комитет за подбор, в който участват представители на всички управляващи органи, осигурили финансиране по процедурата.

Одобрени са 25 броя заявления, класирани в низходящ ред до размера на наличния бюджет съгласно Насоките за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие, утвърдени със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРСР № РД 09-491/23.06.2017 г., изм. със заповед № РД09-987/28.12.2017 г. 

Останалите 26 заявления, които са преминали етапа на административно съответствие, допустимост и техническа оценка, са включени в списък с резервни заявления, за които не е наличен бюджет.

Списъка на предложените за одобрение заявления и списъка на резервните заявления може да видите тук (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg home17-12-29/-235815357.aspx).