Предстояща актуализация на Индикативния графин за прием по мерките

Във връзка с наложена промяна на Стратегия за водена от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Тутракан – Сливо поле“, обявеният Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР за 2019 година ще претърпи промени, същият ще бъде актуализиран след одобряване на промените от управляващия орган – Mинистерство на земеделието храните и горите.