Покана за двудневно обучение – 17 и 18 май в гр.Сливо поле, 19 и 20 май в гр.Тутракан

Във връзка с изпълнениена Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)по подмярка 19.2″Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″,

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле” планира провеждане на две  двудневни обучения за местни лидери , относно подготовка на проекти

ОБУЧЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В:

  • гр. Сливо поле – на 17 и 18.05.2019г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет;
  • гр. Тутракан – на 19 и 20.05.2019г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, ет. 2