СНЦ“МИГ Тутракан-Сливо поле“ проведе две двудневни обучения на територията на двете общини в периода 17-20 май

Във връзка с изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, в периода от 17 до 20.05.2019 г. СНЦ „Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле”, проведе две двудневни обучения предназначени за местни лидери от територията  на МИГ Тутракан-Сливо поле, свързани с подготовката на проекти по Стратегия за ВОМР. Основна тема на обученията беше „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР за мерките от ОПОС и ОПИК“.  Разгледани бяха теми, свързани с разработване на проект към СВОМР, същност на проекта, видове документи и приложения към проекта, оценка на нужди и потребности, мотивиране на проекта и др.

В секция „За нас/Информационни материали/Материлаи за обучение“ може да намерите програма за проведените обучения на териториите на Община Сливо поле и Община Тутракан.

В секция „Галерия“ може да разгледате снимки от проведените обучения в двете общини.